Játékszabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK – SZABÁLYZAT

(a továbbiakban: Játékszabályzat)

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) kitöltésének határideje: 2022.02.20. vasárnap.

2. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA
a) A Játék szervezője a Piqniq Project Kft. (a továbbiakban: Szervező) (székhely: 2142 Nagytarcsa, Déri Miksa utca 6., cégjegyzékszám: Cg. 13 09 214357, adószám: 27190654-2-13).
b) A Játék részvételi feltételeit teljesítő személyek azáltal vesznek részt a Játékban, hogy az I. sz. mellékletben felsorolt weboldalakon hirdetésben/posztokban megosztott kérdőívet kitöltik, és a kérdőív végén megadják az e-mail címüket.
c) Jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt az alábbi linken érhető el: https://piqniq.hu/jatekszabalyzat
d) A Játék során Szervező I. sz. mellékletben felsorolt weboldalakon hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak.
e) A Játékos kijelenti, hogy amennyiben a Játékban részt vesz, azaz kitölti a kérdőívet és megadja e-mail címét, azzal kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai Szervező általi kezeléséhez és elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

3. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
a) A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: „Játékos”).
b) A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot.
c) Fontos figyelmeztetés, kizárás a Játékból: i. Szervező a nyertes Játékost e-mailben értesíti nyereményével kapcsolatosan.
Amennyiben
1. a e-mailben a Játékost nem lehet jelen Játékszabályzat 6. pontjában meghatározott módon és határidőn belül elérni, illetve
2. nem válaszol vagy jelentkezik az ott leírt módon és határidőn belül,3. továbbá a nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti. A nyeremények további sorsáról a 8. pont “Pótnyertesek” című részben található további információ. A Szervező, valamint a Játékban részt vevő alkalmazottai, és az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt a Játékban Játékosként. Részvételük esetén Nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

4. A JÁTÉK SZABÁLYAI, MENETE
a. A Játék keretében a Játékosoknak a jelen Játékszabályzat 2. b) pontjában leírtakat kell elvégezniük, az ott előírt szabályoknak kell megfelelniük.
b. A Játékban az vehet részt, aki a 3. pontban írt feltételeknek megfelel.
c. Szervező az esetleges hibás, valótlan adatok, vagy hamis regisztrációk miatt felelősséget nem vállal.
d. A résztvevő Játékosok a jelen Játékszabályzatban megjelölt nyeremény(ek)et kapják.
e. A Játék jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdéseivel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

5. NYEREMÉNY ÉS A NYERTES KISORSOLÁSA
a. A Játék során összesen 10 darab nyertest sorsolunk, aki az alábbi nyereményt (a továbbiakban: Nyeremény) nyerhetik meg: 1-1 db 20 000 Ft értékű ajándékcsomag
b. A Játék sorsolása a kitöltők e-mail címe alapján randomszám-generátorral történik.
c. Egy kitöltő csak egyszer vehet részt a játékban.
d. A Játék nyerteseinek (a továbbiakban: Nyertesek) a megnevezésének, azaz a sorsolás időpontja: 2022.02.28. hétfő.
e. A Nyeremény készpénzre nem váltható.

1. SZ. MELLÉKLET

NYEREMÉNYJÁTÉK – SZABÁLYZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLETE
Szervező az alábbi weboldalakon és felületen hirdeti a Játékot:
https://www.facebook.com/piqniqbudapest
https://www.instagram.com/piqniqbudapest
https://piqniq.hu
Hírlevél